Badges và Widgets

Badges và Widgets

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Badges (90 × 32)
90x32 black
90x32 green
90x32 grey
90x32 white
Badges (130 × 28)
130x28 black
130x28 green
130x28 grey
130x28 white
Badges (150 × 32)
150x32 black
150x32 green
150x32 grey
150x32 white

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Badges (110 × 45)
110x45 black
110x45 green
110x45 grey
110x45 white
110x45 gold
Badges (140 × 33)
140x33 gold
Badges (160 × 50)
160x50 black
160x50 grey
160x50 white
160x50 gold
Badges (180 × 33)
180x33 black
180x33 green
180x33 grey
180x33 white
180x33 gold

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

30x30 black green
30x30 black white
30x30 green
30x30 grey

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Trình diễn Giao diện cửa sổ

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này