Badges và Widgets

Badges và Widgets

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Badges (90 × 32)
Badges (130 × 28)
Badges (150 × 32)

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Badges (110 × 45)
Badges (140 × 33)
Badges (160 × 50)
Badges (180 × 33)

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này

Khi tích hợp một badge trên trang của bạn, bạn có thể cho phép khách hàng tìm hiểu về hồ sơ trên homify của bạn. Chỉ với một nhấp chuột, khách hàng có thể tìm kiếm được các dự án của bạn, xem các đánh giá và đọc các bài mục giới thiệu về bạn. Với hồ sơ trên homify, bạn có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng tiềm năng nhanh chóng và dễ dàng. Để tìm hiểu thêm về tích hợp badge, nhấn chọn ở đây.

Trình diễn Giao diện cửa sổ

Bạn phải đăng ký tư cách chuyên gia mới được xem các badge này