Nhà gỗ xây sẵn .

Chỉnh sửa
Thắm Lê

homify hỗ trợ

Tôi thấy trang có mẫu nhà gỗ xây sẵn, tôi muốn tìm hiểu về chi phí và giá cả ngôi nhà này , tôi có đất vườn hơn 2000m2.

https://www.homify.vn/ideabooks/3529098/Nh%C3%A0-g%E1%BB%97-x%C3%A2y-s%E1%BA%B5n:-chi-ph%C3%AD-%C3%ADt-h%C6%A1n,-x%C3%A2y-nhanh-h%C6%A1n-m%C3%A0-v%E1%BA%ABn-%C4%91%E1%BA%B9p-tuy%E1%BB%87t-v%E1%BB%9Di