Vật liệu trong thiết kế ốp tường

Chỉnh sửa
Danh Dễ Dãi

Tiến thoái lưỡng nan trong thiết kế

https://www.behance.net/gallery/49138495/Light-in-…

Đây là link của một bức tường thắng cuộc thi Trawertyn Design 

Tôi muốn tìm nơi có thể thiết kế như vậy

1 restaurant visualization design and visualization kola studio 941x1412
1 restaurant visualization design and visualization kola studio 941x1412 2 commercial interior visualization design and visualization kola studio 941x1412