Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Còn nhiều vướng

Chỉnh sửa
dhlaw Nguyễn

Tôi đang tìm...

Theo nghị định số 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thì từ tháng 3/2017, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức cá nhân tối đa không quá 15 ngày. Tuy nhiên do còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều nơi vận chậm thời gian có nới còn dài đến hàng năm, gây bức xúc trong lòng nhân dân.
1. Thực trạng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai còn phổ biến, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai còn nhiều diễn biến phức tạp – Việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ở một số nơi còn chậm, chưa phù hợp thực thế, vượt quá thời gian quy định.

- Ý thức chấp hành pháp luật trong việc đăng ký đất đai của các cá nhân, tổ chức còn chưa nghiểm chỉnh.

- Hồ sở địa chính, bản đồ địa chính chưa được tiết lập đầy đủ thông tin, thống nhất, chưa bảo đảm độ chính xác.

- Hoạt động xét giao đất chưa thực sự công khai minh bạch, hoạt động của hội đồng xét cấp đất còn nhiều bất cập.

- Ngoài ra còn có trường hợp chính quyền cấp GCNQSD đất rừng theo quy định trước đây khi thực hiện các dự án về phát triển rừng, sau đó lại cấp GCNQSD đất cho người khác mà chưa thu hồi GCNQSD đât của người đầu tiên, dân đến tranh chấp đất đai và nhiều hệ lụy khác.

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ tại tại UBND cấp xã nơi có đất.

Bước 2: Sau 15 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện.

Bước 3: Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.

Bước 4: Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

Bước 5:  Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 6: Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.

Quy trinh cap gcnqsd dat