일상 생활 속 빛나는 도예품

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

일상 생활 속 빛나는 도예품

Saeah Son Saeah Son
cổ điển  theo 권성은, Kinh điển
Loading admin actions …

정성과 땀으로 빚어낸 도자 특유의 고급스러움은 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 값진 예술을 완성시킨다. 특히 실생활에 쓰여지는 도예품은 미와 기능을 한번에 만족시키는 예술품으로서 삶의 가치를 높여준다. 또한, 전통적인 형태와 재료를 작품에 가미시킨다는 점에서 빠르게 변해가는 현대사회에 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼표를 제공하는 고마운 존재이기도 하다. 두고 보며 시각만을 만족시킬 오브제가 아닌 직접 사용할 때 높은 가치를 자랑하는 일상 속 쉼표들을 소개한다.  

소중한 우편물을 위한 나이프

사진 속 도예품은 소중한 사람과의 소통을 더욱 빛나게 해줄 우편물 개봉을 위한 아이템이다. 아름다운 태극곡선이 돋보이는 이 작품은 생활의 편리함을 더 해줄 페이퍼 나이프로서 집에서나 사무실에서나 활용하기 좋은 제품이다. 곡선의 위로 치솟는 부분은 밀봉돼 있는 우편물을 깔끔하고 편리하게 뜯을 수 있도록 고안되었고 손잡이 부분의 안전하고 편안한 그립감을 위해 둥그렇게 디자인되었다.

생활에 향기를 더하다

아기자기한 형태에 자유롭게 투각된 원들이 돋보이는 작품이다. 도자기에 힐링을 접목해 시각, 촉각 그리고 후각까지 편안하게 만들어 줄 아로마테라피를 위한 제품으로 일상 속에 안정감을 선물한다. 정서적 안정에 도움을 주는 아로마 향은 많은 이들의 관심을 받으며 캔들, 향 그리고 디퓨저 등 다양한 형태로 생활 속에 자리 잡는다. 사진 속에 뒤편에 보이는 향 촛대에 내제된 왁스는 파라핀을 전혀 사용하지 않아 진정 개인의 힐링을 생각한 작가의 센스가 돋보인다. 또한, 앞에 보이는 디퓨저는 꽃병으로 사용할 수 있어 후각뿐 아니라 시각까지 사로잡으며 일상에 생기를 불어넣는다. 특히 요즘과 같이 비교적 환기가 어려운 겨울철에 꼭 필요한 제품이다.

백자의 고귀함을 그려내다

고귀한 자태를 뽐내는 펜대와 받침은 자판이 익숙해져 버린 우리에게 아날로그적 감성을 일깨워주는 작품이다. 하얗고 길다랗게 뻗은 도자 펜대와 황금색 펜촉, 그리고 그 펜을 소중하게 받쳐주는 펜대 받침은 사용자 또한 고귀하고 특별할 것이라는 느낌마저 들게 한다. 손이 맞닿는 부분인 펜대의 디자인을 뒤로 갈수록 가늘게 빼면서 엄지와 검지에 무게 중심을 실어 편안하게 쥘 수 있도록 하였다. 또한, 부드러운 유선형의 받침은 쓰고 난 후와 쓰기 전의 보관을 편리하게 하여 손상이 없도록 디자인되었다. 

꽃을 닮은 도예품

조화롭게 믹스된 색감과 꽃과 같은 형태에서 주는 아름다움은 마치 살아 숨 쉬는 듯 생동감이 느껴진다. 일상에 자연을 곱게 담아 화사함을 선물해 줄 화분으로 또는 그 자체 그대로의 오브제를 장식으로서 실생활에 높은 가치를 부여해줄 작품이다.

순수함을 담은 컵

일상생활 속 도예품에서 빠질 수 없는 것, 바로 식기류이다. 그 중에서도 컵은 정해진 때가 아닌 언제든 사용되는 어찌 보면 우리와 가장 가까이 닿아있는 식도구 중 하나가 아닐까 싶다. 작품에 '백합'이라는 이름을 붙인 작가는 '순결, 변함없는 사랑'이라는 꽃말과 같이 컵 속에 순수하고 고귀함을 담아냈다. 깔끔하고 심플한 기형에 소박하고 따뜻한 느낌을 불어넣는 손잡이의 나무 소재는 사용 시 안정감을 더해준다.

 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!