자유로움과 안정감의 조화. 복층 인테리어

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

자유로움과 안정감의 조화. 복층 인테리어

J. Kuhn J. Kuhn
 Phòng ngủ theo 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토, Hiện đại
Loading admin actions …

미국 미네소타대 조운 메이어스 레비 교수는 공간이 사람에게 주는 영향을 증명하기 위한 실험을 진행했다. 천장 높이만 다를 뿐 구조는 똑같은 방에 100명을 나눠 넣고 같은 문제를 풀게 한 것이다. 결과는 흥미로웠다. 높은 천장 아래서 문제를 푼 사람들은 자유롭고 창의적으로 생각하는 경향을 보인 반면, 낮은 천장 아래에 있던 사람들은 집중력을 드러냈다. 

창의력과 집중력. 모두 중요 하지만 편안함과 아늑함을 추구하는 가정집에는 집중력보다는 창의력이 만들어내느 자유로운 사고가 삶의 질을 더 높여주는 요소이다. 하지만 그렇다고 해서 '높은 천장=좋은 집'이라는 공식은 성립하지 않는다. 넓은 공간 전체에 천장을 높게 설정하면 안정감이 떨어지고 불안한 심리를 조성하게 된다. 또한, 높은 건축물임에도 2층을 활용하지 못하는 것은 공간 효율성을 떨어트리는 요인이 되기도 한다. 그렇다면 두 마리 토끼를 잡기 위해 1층 천장을 반만 오픈해 보는 것은 어떨까. 창의력을 자극해 즐겁고 편안하면서도 효율성과 안정감은 유지하는 복층 아이디어를 소개한다.

내츄럴 모던 스타일

 Hành lang theo PRAUD, Hiện đại

화이트 컬러와 우드 소재를 매치해 내츄럴한 모던 스타일을 살린 인테리어다. 1층은 공간을 세세하게 나누기보다는 전체를 넓게 트고 가구 배치로만 역할을 나누어 간결하고 단정한 이미지를 표현했다. 1층 천장을 일부만 오픈해 만든 2층 난간에 서면 1층까지 시야가 막히지 않고 시원하게 내려다보인다. 시선이 닿는 끝에는 긴 창문이 나 있어 공간을 더 넓고 개방적으로 느껴지도록 했다.

화이트 인테리어

섬세하고 깔끔한 화이트 인테리어는 천장이 높은 공간에 잘 어울린다. 넓은 창 가득 햇빛이 들어와 새하얀 공간을 더욱 화사하고 입체적으로 보이게 하는 거실이다. 

1층 일부를 오픈해 높게 올라가는 천장은 실제 공간보다 더 넓어 보이게 한다. 2층 난간은 가늘고 심플한 라인의 블랙 프레임을 활용해 화이트와 대비시킴으로써 포인트를 넣는 동시에 전체 공간에 중심을 잡아주었다.

사진-정광식

2층 다락방

앞서 소개한 1층에서 올라온 2층 다락방의 모습이다. 1층과 마찬가지로 화이트 컬러를 전체적으로 사용해 깔끔한 모던미를 살린 공간이다. 1층에는 높고 트인 천장을, 2층에는 여유 공간을 만들어 활용도를 높이는 예를 잘 보여 주고 있다. 1층과 달리 천장이 낮은 공간이므로, 휴식 공간이나 가족실 보다는 작업실이나 서재처럼 집중력을 필요로 하는 공간으로 활용하기에 유용하다.

사진-정광식

복층 부부 침실

부부 침실 한 켠에 위치한 이 작은 복층은 지붕 밑과 드레스룸 위에 있는 여유 공간을 활용한 인테리어다. 천장이 높은 침실은 탁 트인 자유로운 분위기를 느낄 수 있지만 지나치게 확대되면 허공에 뜨는 기분이 들 수 있다. 이 공간은  일부는 높은 천장을 완전히 활용하되, 일부는 복층으로 설계해 공간을 채움으로써 자유와 안정이 조화를 이루도록 했다. 

창의력을 키워주는 아이 방

창의력을 키워주는 높은 천장은 누구보다 아이들에게 필요한 요소이다. 게다가 아이들은 생각보다 많은 공간이 필요하다. 공부방, 침실, 놀이방 등등. 온종일 할 일이 너무도 많은 그들은 이용 목적이 뚜렷하게 다른 여러 공간을 요구하곤 한다. 이럴 때는 일석이조의아이디어. 지붕 밑 공간을 이용한 복층 아이 방 인테리어를 활용해 보자. 지붕 밑 공간을 아래로 깊게 내리고 세로 공간을 둘로 나눠 이중으로 활용했다. 아래층은 침실과 책상을 놓아 침실 겸 공부방으로, 위층은 아이들이 신나게 뛰놀 수 있는 다락 놀이방으로 꾸몄다.

 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!