예술 감각으로 마무리하는 인테리어. 그림이 있는 침실

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

예술 감각으로 마무리하는 인테리어. 그림이 있는 침실

J. Kuhn J. Kuhn
 Phòng ngủ theo husk design 허스크디자인,
Loading admin actions …

똑같은 옷에 똑같은 헤어 스타일을 하더라도 어떤 브로치나 목걸이, 혹은 헤어핀으로 마무리 하느냐에 따라서 전체적인 분위기가 결정되곤 한다. 인테리어 작업을 마친 후에도 계속해서 그 컨셉과 취향에 어울리는 그림을 두루 찾게 되는 것은, 그 아이템이 한층 완성도 높은 공간을 연출할 수 있는 키 포인트가 될 수 있기 때문일 것이다. 화룡점정이라는 말처럼 때로는 화사함을 가미하는 작은 보석이 되기도, 때로는 우아한 멋을 불어 넣어주는 잔잔한 마침표가 되기도 하는 아름다운 미술품에 주목해 보자. 당신의 공간 디자인을 완벽하게 완성하는 마지막 포인트, 그림이 있는 국내외 전문가들의 침실 인테리어 사례를 이 기사에 모아 보았다.

1. 여백이 많은 미니멀 그림

간결한 구성에 플랫한 라인을 유지하는 인테리어지만 컬러 매치는 상당히 과감하고 선명하다. 벽면의 색과 동일하지만 여백이 큰 그림이 오히려 눈에는 더 잘 들어오는 것은 짙은 색감의 배경 때문일 것이다.

2. 보헤미안 스타일의 꽃

붉은 계열의 인테리어 포인트는 따뜻하고 온화한 분위기를 연출하는데 효과적이다. 붉은 계열의 색채와 추상적인 그림으로 자유롭고 아늑한 보헤미안 컨셉의 인테리어를 완벽하게 마무리한 사례에 주목해 보자.

3. 여유로운 스케치

앞서 본 스타일링과 마찬가지로, 짙은 컬러의 인테리어에는 여백미가 크고 미니멀한 이미지의 스케치 그림으로 한 숨을 돌리는 듯한 여유를 더 할 수 있다.

그림보다 더 큰 그림. 공간을 특별하게 만드는 한 폭의 그림을 원한다면 여기를 클릭해 보자. 전문가들의 다양한 뮤럴벽지 아이디어를 소개한다.

4. 화려한 인테리어에 어울리는

넓고 규모에 화려한 조명이 인상적인 모던 침실이다. 캐주얼한 느낌의 그림 대신 차분한 클래식 스타일의 그림을 선택해 고급스럽게 마무리했다.

5. 자연미를 살린 그림

가볍고 화사한 분위기를 선호한다면 이 매칭은 어떨까. 밝은 톤의 기본 인테리어에 녹색 식물로 생동감을 살렸으며 그림 역시 같은 이미지를 선택해 안정적인 느낌을 이어나갔다.

6. 모던한 감각

화이트 앤 블루 컨셉의 이 모던 침실 인테리어는 젊고 현대적인 감각을 선호하는 사람에게 추천할 만하다. 중앙에는 독특한 추상화를 걸어 포인트를 넣었다.

7. 무게감을 덜어주는 편안한 이미지

 Phòng ngủ theo Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát,
Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát

Tư Vấn Xây Nhà Phố 4 Tầng Với Diện Tích 50m2 Kết Hợp Cho Thuê

Công ty Thiết Kế Xây Dựng Song Phát

진중한 분위기의 우드 인테리어. 가운데 포인트로 넣은 그림은 자칫 무겁게 가라앉을 수 있는 브라운 톤을 희석시키고 한층 편안한 이미지로 유도하는 역할을 한다.

8. 캐주얼한 인테리어라면

수 많은 선으로만 완성한 이 그림은 군더더기 없이 담백하고 캐주얼한 분위기에 집중한 이 침실 인테리어와 완벽한 조화를 이루고 있다.

9. 안정감을 주는 노란색 그림

보는 사람의 마음까지 따뜻하게 데워주는 노란색 그림은 심리적인 안정감을 위해서도 좋은 선택이다. 화이트 컬러 중심의 인테리어기 때문에 그림의 색감이 더욱 산뜻하게 살아나는 듯하다.

10. 색채의 통일

통일감 있는 포인트를 원한다면 인테리어에 사용된 색감이 들어간 그림을 선택하라. 여러 가지 컬러가 섞여 있다고 해도 느껴지는 분위기는 매우 안정적이다.

11. 브라운 인테리어와 화려한 꽃 그림

중후한 브라운 컬러와 활짝 피어난 꽃송이 그림은 본능적으로 어울릴 수 밖에 없는 조합이다. 자극적이지 않은 선에서 화려한 멋을 즐기고 싶다면 이 느낌을 기억해 두자.

12. 단아한 이미지의 수채화

그림 자체가 가진 이미지는 그 공간의 분위기를 주도한다. 차분하고 은은하게 번지는 아름다움을 담아 내고 싶다면 자극적인 색감 대신 수채화를 연상시키는 단아한 그림을 선택하라.

13. 고요한 평화로움

수묵화를 연상시키는 무채색의 그림은 고요하고 평화로운 휴식 공간을 원하는 당신에게 적격이다. 경기도의 인테리어 디자이너 HOMELATTE에서 선보인 이 침실의 단정한 이미지 속에서 당신에게 어울리는 멋진 침실 포인트를 떠올려 보자.

14. 벽을 채우는 장식미

취향에 맞는 그림은 허전한 벽을 채우기에도 안성맞춤인 장식이다. 천장이 높은 구조라면 규모가 있는 그림으로 선택의 폭을 넓혀보자.

15. 입체적인 예술 감각

다양한 형태와 크기의 그림을 믹스 매치해 당신만의 예술적 감각을 뚜렷하게 드러내 보는 것은 어떨까. 한 가지 그림으로는 표현하기 힘든 입체적인 매력을 표현할 수 있는 방법 중 하나다.

 Nhà theo Casas inHAUS,

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!