안마당을 품은 블랙 매스들이 연출하는 다채로움

Yêu cầu báo giá

Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.

안마당을 품은 블랙 매스들이 연출하는 다채로움

Yubin Kim Yubin Kim
 Vườn theo 一級建築士事務所A-SA工房, Hiện đại
Loading admin actions …

똑똑한 구조로 많은 것을 장점으로 바꾼 단독주택 한 채를 소개한다. 단층 주택이라 모든 공간이 1층에 놓이기 때문에, 무엇보다 창의 위치를 특별히 신경 써야 했던 집이었다. 프라이버시와 채광을 동시에 확보할 방법을 위해 건축가가 생각해 낸 아이디어는 바로 'ㄷ'자 형 구조와 서로 다른 매스 배치. 그리고 그 매스들이 안마당을 감싸 안도록 설계하는 방법이었다. 세심하게 주변 환경을 고려한 설계로 인해 집안 어디서도 자연을 만날 수 있는 집이 완성되었다. 일본의 건축 아뜰리에, Atelier A-SA의 아이디어가 담긴 주택이다. 

'ㄷ'자형으로 구성된 3개의 매스

부지가 놓인 곳은 일본 후쿠시마 현 태평양 연안의 이와키 시. 햇볕이 풍부한 좋은 조건의 부지이지만 마냥 큰 창을 내서 가족들의 사생활을 노출시킬 수는 없었다. 이에 건축가는 도로 측의 입면을 전반적으로 폐쇄하고, 안쪽으로 마당을 배치했다. 

총 3개의 블랙 매스가 다양한 틈새와 엇갈림을 만들며 'ㄷ'자형으로 배치된 구조로, 이로인해 내부에서는 다양한 환경이 연출되었다. 새파란 하늘이 블랙 매스와 대조감을 이뤄내는 모던한 첫인상의 주택.

넓은 마당

6m x 10m의 면적을 지닌 널찍한 마당이 보인다. 주위의 시선에 전혀 구애받지 않고 느긋한 시간을 누릴 수 있는 외부 공간이 연출되었다. 앞서 언급했듯, 매스들에 둘러싸인 마당이므로 이 방향으로는 큰 창을 낼 수 있었다.

큰 창을 통해 내부에서는 마당과 일체가 된 실내 분위기를 즐길 수 있으며, 충분한 통풍과 채광도 확보할 수 있게 되었다. 나아가, 'ㄷ'자 구조는 주방에서 아이 방을 바라볼 수 있는 환경도 제공해 준다.

국내에서 찾아볼 수 있는 'ㄷ'자형 안마당 사례는 여기에서 확인해 보세요!

생동감 있는 공용실

'ㄷ'자 구조의 장점은 여기서도 드러난다. 단층주택은 대부분 확장감이 부족하여 입체적인 구조를 기대하기 어렵다. 이 주택은 서로 다른 3개의 매스가 각기 다른 지붕 경사를 지녀 실내의 천장 높이도 다양하게 나뉜다. 

이로 인해 각 공간에 적합한 높이가 선택되어 풍부한 인테리어가 연출되었다. 사진 속 공간은 거실과 이어지는 주방 및 다이닝 공간으로, 남쪽을 향해 천장이 완만한 상승감을 이루고 있다. 이로써 전망이 좋은 남쪽에 창을 내기 위한 면적이 조금 더 넓게 마련되어 확장감이 더해질 수 있었다. 경사가 생긴 틈에는 간접조명을 시공하여 공용실이 더욱 밝고 생동감 있게 완성되었다.

유연한 아이 방

아이 방은 안방과 정원으로 바로 연결되는 구조로 계획했다. 아이들이 성장한 뒤에는 칸막이를 설치해 독립공간으로 꾀할 수 있도록, 칸막이를 위한 장치를 미리 짜 놓았다. 칸막이를 새로 달면 기존의 연결된 공간은 복도로 남게 된다.

그 전에, 부모의 관심과 보호가 한창 필요할 나이에는 실내 어디서든 아이 방을 바라볼 수 있는 구조를 선택하기로 했다. 아이들은 공간을 여유롭게 사용할 수 있어서 만족스러워하는 유연한 공간이 마련되었다.

비밀스러운 휴식 공간

다른 공간과 확 다른 분위기가 느껴지는 색다른 이곳은 전통양식으로 꾸몄다. 부지의 북쪽에 마련된 이 공간은 주택을 둘러싼 외부 데크를 통해서만 도달할 수 있는 구조. 공간으로 향하는 여정에 약간의 특별함을 부여하여 비일상적인 공간의 느낌을 유도했다. 공간에 닿는 것만으로도 기분전환을 맛볼 수 있는 휴식 공간이다.

 Nhà theo Casas inHAUS, Hiện đại

Need help with your home project?
Get in touch!

Discover home inspiration!