Quốc gia theo mrittika, the sculpture, đồng quê | homify