Photo: courtesy of studio db: hiện đại by phương đàm, hiện đại | homify