ZEROSQUARE: Kiến trúc in Yeongdeungpo-Gu, Seoul | homify
ZEROSQUARE

ZEROSQUARE

ZEROSQUARE
ZEROSQUARE
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

DỰ ÁN

空間. 사전적 의미의 '공간'은 '아무것도 없는 빈 곳'입니다.

제로스퀘어( ZEROSQUARE )는 비어 있는 여러분의 공간을 채워갑니다. 여러분의 이야기에 귀 기울이고, 공감하고, 고민하고, 설계하고, 짓는 것이지요. 

우리는 공간 언어의 힘을 믿습니다. 공간 자체로서 발하는 힘뿐만 아니라, 공간을 채우는 콘텐츠의 힘 또한 공간 언어를 이루는 중요한 요소라고 생각합니다. 공간은 살아 있는 생명체와 같아서 끊임없이 새로운 이야기를 만들고 채워가야 합니다. 

여러분이 그리는 공간은 어떤 모양인가요? 제로스퀘어는 당신의 이야기를 짓습니다.

Space. According to the dictionary, space is defined as 'a completely empty place'.

We at ZEROSQUARE, are here to fill the empty places that belong to you. We want to hear your story, to relate, brainstorm, design and build.

We believe in the power of spatial language. The vigor of a space is not solely derived from the structural language of a well- designed space, but is also closely tied to the program which fills the space. Space is like a living organism in that it can continually grow and transform; constantly filling a space with new stories is the key to maintaining a good space. What kind of stories are layered in your space? ZEROSQUARE builds your story.

Địa chỉ
438-8 Dorim-Ro
07299 Yeongdeungpo-Gu, Seoul
Hàn Quốc
+82-220690090 zerosquare.kr