TABANDA gdańsk

Dự án

Dự án mới
Giải thưởng công ty
  • Design Alive Awards 2014, Creator of the Year – laureate
  • Design Alive Awards 2013, Creator of the Year – nominee
  • Łódź Design Festival 2013 – Must Have 2013 award for Diago chair
  • Łódź Design Festival 2012 – Must Have 2012 award for Łoś coffee table
  • Łódź Design Festival 2011 – Must Have 2011 award for Falon seating and lampania lamp
Địa chỉ
Łąkowa 35/38
80-769 Gdańsk
Ba Lan
+48-509822218 www.tabanda.pl

Đánh giá

10 tháng cách đây
khoảng 2 năm cách đây
khoảng 7 năm cách đây