Old Cairo

Dự án

Địa chỉ
Halla Mall , 90 TH street ,new cairo, Egypt
11835 Cairo
Ả Rập
+20-1004016666

Đánh giá

very good
hơn 5 năm cách đây