Văn phòng MIA DESIGN STUDIO by MIA Design Studio | homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3646:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3
MIA Design Studio
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
MIA Design Studio
MIA Design Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

THE OFFICE OF MIA DESIGN STUDIO 

V ị tr í: 311B Bình Qu ớ i, Ph ườ ng 28 , Qu ậ n Bình Th ạ nh, TP. HCM, Vi ệ t N am B ắ t đầ u c ả i t ạ o: Thá ng 12, 2015 Ho àn thành: Tháng 2, 2016 Di ệ n tí ch : 266 sqm Thi ế t k ế b ở i MIA Design Studio Nhi ế p ả nh gia: Hiroyuki Oki Tìm ki ế m m ộ t n ơ i làm vi ệ c tho ả i mái là m ộ t chuy ệ n r ấ t khó ở Saigon. H ầ u h ế t m ọ i ng ườ i đề u ph ả i làm vi ệ c trong s ự ch ậ t ch ộ i c ủ a đ ô th ị , m ọ i th ứ tr ở nên ng ộ t ng ạ t và ô nhi ễ m; n ơ i mà càng ngày càng m ấ t đ i nh ữ ng kho ả ng tr ố ng trong đ ô th ị , nh ữ ng m ả ng xanh tr ở nên hi ế m hoi. Đượ c hình thành t ừ h ệ th ố ng kênh r ạ ch mát m ẻ , nh ữ ng s ự s ố ng chuy ể n độ ng nh ư m ạ ch máu c ủ a Saigon đ ang d ầ n b ị l ấ p đ i b ở i s ự ph át tri ể n nóng v ộ i c ủ a đ ô th ị . Th ế nh ư ng bây gi ờ ch ính nh ữ ng kho ả ng khô ng í t ỏ i còn l ạ i c ủ a nh ữ ng dòng sông l ạ i c ứ u vãn cho nh ữ ng kho ả ng tr ố ng trong thành ph ố . V ớ i s ự ph át tri ể n t ậ p trung c ủ a đ ô th ị trung tâm, chúng tôi ch ọ n đị nh h ướ ng n ớ i l ỏ ng không gian, phát tri ể n ngo ạ i vi để tì m đế n nh ữ ng kho ả ng tr ố ng t ơ i x ố p h ơ n c ủ a đ ô th ị . Là nh ữ ng ng ườ i con l ớ n lên cùng dòng sông, chúng tôi luôn mong mu ố n th ả mình cùng v ớ i nh ữ ng kho ả ng không miên man b ấ t t ậ n c ủ a dòng ch ả y Mekong. T ừ đ ó v ă n phòng MIA Design Studio đượ c hình thà nh. Đượ c c ả i t ạ o t ừ m ộ t c ông trình trong m ộ t d ãy villa có s ẵ n ở qu ậ n Bình Th ạ nh, phía ngo ạ i ô th ành ph ố H ồ Ch í Minh, MIA Design Studio ch ọ n khu đấ t ti ế p giáp v ớ i dòng sô ng để có th ể đ em đế n s ự k ế t n ố i m ạ nh m ẽ gi ữ a không gian làm vi ệ c và kh ông gian c ả nh quan b ờ sông. Không có gì đặ c bi ệ t v ề ý t ưở ng thi ế t k ế , ch úng tôi ch ỉ c ố g ắ ng t ạ o nên s ự đơ n gi ả n và thu ậ n ti ệ n cho không gian làm vi ệ c, đẩ y m ạ nh s ự th ích nghi v ớ i không gian c ả nh quan xung quanh, xóa m ờ ranh gi ớ i gi ữ a trong và ngoài. M ộ t workshop, m ộ t phòng h ọ p là qu á đủ cho m ộ t studio, chúng tôi không mu ố n gi ớ i h ạ n không gian quanh nh ữ ng b ứ c t ườ ng, ch ỉ là nh ữ ng vách ng ă n trang trí v ớ i tính h ữ u d ụ ng cao, để mô hình và t ư li ệ u, còn l ạ i m ọ i th ứ tr ở nên bình d ị nh ấ t c ó th ể . M ộ t s ự ph óng khoáng, m ộ t s ự g ắ n k ế t gi ữ a trong và ngo à i.

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["VN"] [Published] 12 cách tận dụng cây xanh vào mọi ngõ ngách trong căn nhà
  ["VN"] [Published] 9 thiết kế cửa ra vào sẽ khiến bạn phải ngắm mãi không rời
 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["VN"] [Published] 9 thiết kế cửa ra vào sẽ khiến bạn phải ngắm mãi không rời
 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

 • Văn phòng MIA DESIGN STUDIO: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Văn phòng MIA DESIGN STUDIO

Admin-Area