Naman Residences – Beachfront Villa by MIA Design Studio | homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3646:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3
MIA Design Studio
edit edit in admin Yêu cầu đánh giá Dự án mới
Edit project Thêm hình
MIA Design Studio
MIA Design Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Naman Residences – Beachfront Villa

Thông Tin Chung Tên d ự án: Naman Residences Công ty thi ế t k ế : MIA Design Studio (http://miadesignstudio.com/ ) Ch ủ đầ u t ư : Cty C ổ ph ầ n Đầ u t ư Ph át tri ể n và Xây d ự ng Thà nh Đ ô Đị a đ i ể m công trình: ph ườ ng Hò a H ả i, Qu ậ n Ng ũ Hành S ơ n, TP. Đ à N ẵ ng T ổ ng di ệ n tích: 19800 m 2 S ố c ă n villa: 40 C ă n h ộ m ẫ u: Villa A – Beachfront Villa Ng ày hoàn thành: Tháng Sáu, 2015 Ki ế n trúc s ư ch ủ tr ì: Nguy ễ n Hoàng M ạ nh Ý t ưở ng thi ế t k ế : Nguy ễ n Hoàng M ạ nh, Nguy ễ n Qu ố c Long Thi ế t k ế k ỹ thu ậ t: B ùi Hoàng B ả o Thi ế t k ế n ộ i th ấ t: Steven Baeteman, Tr ươ ng Tr ọ ng Đạ t Nhi ế p ả nh gia: Hiroyuki Oki 2D Artists: Tr ươ ng Lê Ng ọ c Th ươ ng, Nguy ễ n Th ị H ươ ng, Võ Th ị Di ệ u H ạ nh 3D Artists: Bùi H ữ u Hoàng, Lê V ũ H ả i Tri ề u, L ữ Minh Khang, Nguy ễ n Lê Ki ên Thuy ế t Minh Công Trì nh Đ ây là m ộ t trong nh ữ ng d ự án cao c ấ p mang l ạ i cho chúng tôi nhi ề u c ả m h ứ ng nh ấ t. Thi ế t k ế công trình nà y đ òi h ỏ i ph ả i tóat lên v ẻ đẹ p thanh nhã và ti êu chu ẩ n c ủ a m ứ c s ố ng cao c ấ p nh ư ng v ẫ n gi ữ l ạ i phong v ị c ủ a bi ể n. Ý t ưở ng thi ế t k ế ch ủ y ế u t ậ p trung vào vi ệ c t ố i đ a hóa không gian riêng t ư cho m ỗ i gia đ ình nh ư ng v ẫ n t ạ o nên m ộ t d ả i không gian r ộ ng l ớ n, hòa h ợ p v ớ i đ i ề u kiên t ự nhi ên c ủ a vùng bi ể n. Để th ự c hi ệ n t ố t ý t ưở ng này, quy ho ạ ch t ổ ng th ể c ủ a d ự án ph ả i đượ c t ổ ch ứ c t ố t nh ư ng khu đấ t c ủ a d ự án khá h ẹ p, đượ c bao quanh b ở i nh ữ ng công trình có m ậ t độ cao. V ớ i đ i ề u ki ệ n k ể tr ên, độ i ng ũ ki ế n tr úc s ư đ ã c ố g ắ ng đư a ra m ộ t thi ế t k ế sáng t ạ o và hi ệ u qu ả , không ch ỉ t ố i đ a hóa không gian cá nh ân mà còn mang đế n cho ng ườ i s ử d ụ ng nh ữ ng kho ả nh kh ắ c t ố t nh ấ t trong nh ữ ng kho ả ng không thiên nhiê n và nh ữ ng khu v ườ n t ự nhi ê n. M ỗ i c ă n villa đề u đượ c b ố tr í nh ữ ng c ả nh quan đ a chi ề u v ớ i các loài cây nhi ệ t đớ i cùng h ồ n ướ c tràn b ờ . Khi thi ế t k ế nên m ỗ i c ă n villa, chúng tôi t ậ n d ụ ng nh ữ ng kho ả ng không v ớ i c ấ u trúc nâng xo ắ n ở t ầ ng trê n nh ằ m mang l ạ i s ự ri êng t ư c ầ n thi ế t và t ầ m nhìn r ộ ng m ở cho phòng ng ủ . Ở t ầ ng d ướ i, không gian t ổ h ợ p phòng khá ch - khu b ế p- ph òng ă n và ph òng ng ủ đượ c k ế t n ố i tr ự c ti ế p v ớ i h ồ n ướ c và c ả nh quan. Kh ông nh ữ ng th ế , nh ữ ng h ồ n ướ c c ả nh quan đượ c b ố tr í ngay trên mái c ủ a khu nhà th ấ p h ơ n để gi ả m nhi ệ t cho toàn b ộ công trình và t ạ o thêm v ẻ m ỹ quan. Nh ờ th ế , v ấ n đề v ề m ậ t độ đ ã đượ c gi ả i quy ế t tri ệ t để . Nh ữ ng khu v ườ n ở m ỗ i c ă n villa có th ể đ ón n ắ ng và gi ó c ủ a t ự nhi ên, t ạ o thành nh ữ ng d ả i xanh bao b ọ c, v ừ a đ óng vai trò t ạ o c ả nh quan v ừ a giúp gi ả m nhi ệ t công trì nh. Tri ế t lý thi ế t k ế c ủ a chúng tôi là làm th ế nà o để li ên k ế t không gian bên trong v ớ i bên ngoài b ằ ng cách s ử d ụ ng không gian ban đầ u, liên k ế t bên ngoài và bên trong v ớ i c ả nh quan thiên nhiên nh ằ m t ă ng thêm s ự sang tr ọ ng cho c ă n nhà. V ậ t li ệ u s ử d ụ ng trong công công trình là nh ữ ng v ậ t li ệ u đị a ph ươ ng, đượ c t ậ n d ụ ng để v ừ a gi ả m thi ể u chi phí, v ừ a thích h ợ p v ớ i đ i ề u ki ệ n th ờ i ti ế t kh ắ c nghi ệ t. Thi ế t k ế c ủ a công trình đơ n gi ả n và li ề n m ạ ch, cóứ c ch ố ng ch ị u trong nh ữ ng đ i ề u ki ệ n th ờ i ti ế t kh ắ c nghi ệ t c ủ a vùng bi ể n nh ư ng v ẫ n t ạ o nê n đượ c không gian thoáng mát và g ầ n g ũ i cho ng ườ i s ử d ụ ng

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa bởi MIA Design Studio Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

 • Naman Residences – Beachfront Villa: hiện đại by MIA Design Studio, Hiện đại

  Naman Residences – Beachfront Villa

Admin-Area