Palm Heights by MIA Design Studio | homify
MIA Design Studio

MIA Design Studio

MIA Design Studio
MIA Design Studio
Invalid number. Please check the country code, prefix and phone number
Bằng cách nhấp vào 'Gửi', tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách Bảo mật và đồng ý các thông tin nói trên sẽ được xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu của tôi.
Lưu ý: Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách gửi email tới privacy@homify.com.
Sent!
This Professional will reply as soon as possible!

Palm Heights

Concept Design 

Sale Gallery – Palm City Palm Heights là khu c ă n h ộ cao t ầ ng s ả n ph ẩ m m ớ i c ủ a ch ủ đầ u t ư Keppel Land. L ấ y c ả m h ứ ng t ừ logo c ủ a Palm city, các đườ ng nét đượ c cách đ i ệ u đơ n gi ả n t ạ o th ành ngôn ng ữ chung cho ph ầ n thi ế t k ế n ộ i th ấ t đượ c th ể hi ệ n trên các m ả ng t ườ ng trang tr í , v à chi ti ế t lam c ử a s ổ . Công trì nh Palm heights – Sale gallery g ồ m n ộ i th ấ t 2 khu v ự c chính: Khu v ự c giao d ị ch đ ón khác và không gian các c ă n h ộ m ẫ u. T ổ ng th ể không gian sale gallery là m ộ t t ông màu tr ầ m ấ m t ừ ph ầ n tr ầ n, sàn, t ườ ng. M ọ i th ứ chìm xu ố ng để làm n ổ i b ậ t l ên các y ế u t ố chính nh ư qu ầ y reception, kh ố i sa bàn c ủ a d ự án… Nh ữ ng kh ố i n ổ i đ ó đượ c làm n ổ i b ậ t b ằ ng v ậ t li ệ u tr ắ ng bóng acrylic, đườ ng né t m ạ nh và ánh sá ng nh ấ n. S ự t ươ ng ph ả n đườ ng né t đượ c nh ấ n m ạ nh. Ngoài c ả nh quang bên ngoài, n ộ i th ấ t c ũ ng không thi ế u các m ả ng xanh nh ằ m tông lê n tông màu t ổ ng th ể đ em đế n m ộ t s ứ c s ố ng bên trong sale gallery. Khu v ự c c ă n h ộ m ẫ u đượ c thi ế t k ế theo 3 phong cách khác nhau: - ͞ Wood – White ͟ : ý t ườ ng là t ậ p trung vào cá c v ậ t li ệ u t ự nhi ên, bên trong t ổ ng th ể màu tr ắ ng. Ph ố i h ợ p qua l ạ i nh ằ m mang đế n cho c ă n h ộ 3 phòng ng ủ m ộ t c ả m nh ậ n m ớ i v ề màu s ắ c v à ch ấ t li ệ u. T ừ đ ó con ng ườ i c ả m th ấ y g ầ n g ũ i h ơ n v ớ i thiên nhiên không b ị gò bó trong không gian 1 c ă n h ộ . - ͞ Colorful ͟ : M ộ t phong cách m ớ i nhi ề u màu s ắ c phù h ợ p v ớ i nh ữ ng ng ườ i s ở h ữ u tr ẻ tu ổ i thích m ộ t không gian ở vui t ươ i sinh độ ng. Phong cách phù h ợ p

v ớ i c ă n h ộ nh ỏ 2 phòng ng ủ tuy nh ỏ nh ư ng k ế t h ợ p tinh t ế gi ữ a cá c m ả ng g ươ ng v ẫ n t ạ o cho c ă n h ộ m ộ t c ả m giá c r ộ ng m ở , linh độ ng. - ͞ Sophisticated ͟ : S ự tinh t ế và sang tr ọ ng t ậ p trung trong c ă n h ộ có di ệ n tích l ớ n nh ấ t d ự án. Tinh t ế trong đườ ng nét, tinh t ế trong v ậ t li ệ u và tinh t ế trong c ả

ự t ươ ng ph ả n.

 • Palm Heights:  by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights:  by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights: Phòng ăn by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights: Phòng khách by MIA Design Studio

  Palm Heights

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["VN"] [Published] 12 cách tận dụng cây xanh vào mọi ngõ ngách trong căn nhà
 • Palm Heights: Phòng ngủ by MIA Design Studio

  Palm Heights

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 1
  ["VN"] [Published] 12 cách tận dụng cây xanh vào mọi ngõ ngách trong căn nhà
 • Palm Heights:  by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights: Phòng khách by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights: Phòng khách by MIA Design Studio

  Palm Heights

 • Palm Heights: Phòng ăn by MIA Design Studio

  Palm Heights

  Sổ tay ý tưởng của biên tập viên kèm hình này
  Sổ tay ý tưởng: 2
  ["VN"] 15 ways to decorate with gorgeous greenery
  ["VN"] [Published] 12 cách tận dụng cây xanh vào mọi ngõ ngách trong căn nhà
 • Palm Heights:  by MIA Design Studio

  Palm Heights

Admin-Area