Phòng

 1. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 2. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 3. Tầng 1 - Phòng trong: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Cao cấp
 4. Khu vực chờ view 3: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Cao cấp
 5. Khu vực quầy bar: Phòng ăn by KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  Cao cấp