Phòng

 1. Mặt đứng: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 2. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 3. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 4. Biệt thự mái thái: Biệt thự by UK DESIGN STUDIO - KIẾN TRÚC UK
 5. Biệt thự mái thái: Biệt thự by UK DESIGN STUDIO - KIẾN TRÚC UK
 6. Biệt thự mái thái: Biệt thự by UK DESIGN STUDIO - KIẾN TRÚC UK
 7. Mặt đứng: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 8. Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
  Bạn đang cần hỗ trợ với dự án nhà cửa?
 9. Mặt đứng: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 10. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 11. Phối cảnh ban đêm: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 12. Mặt đứng ban đêm: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 13. Phối cảnh ban ngày: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 14. Mặt đứng ban ngày: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 15. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 16. Mặt bằng tầng 1: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 17. Mặt bằng tầng 2: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 18. Mặt bằng tầng 3: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 19. Mặt đứng 2: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 20. Mặt đứng 1: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 21. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 22. Mặt bằng mái: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 23. Mặt bằng tổng thể: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 24. Mặt bằng tầng 3: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 25. Mặt bằng tầng 2: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 26. Mặt bằng tầng 1: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 27. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 28. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 29. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 30. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 31. Phối cảnh: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 32. Phối cảnh buổi tối: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST
 33. Phối cảnh buổi tối: Biệt thự by Công ty TNHH Thiết Kế và Ứng Dụng QBEST